Unsur Kumpulan 17 - Halogen

  1. Unsur-unsur kumpulan 17 termasuk fluorin, klorin, bromin dan iodin.
  2. Semua unsur-unsur kumpulan 17 ialah adalah bukan logam dan dikenali sebagai halogen.
  3. Semua halogen wujud sebagai molekul-molekul dwiatom,  F2, Cl2, Br2, I2 dan As2.
  4. Kebanakan halogen wujud di dalam alam sekitar dalam bentuk garam halida.
  5. Halida ialah nama yang diberi kepada ion halogen. Jadual di bawah menunjukkan nama halogen dan nama halidanya.

Halogen Halida
Fluorin Fluorida
Klorin Klorida
Bromin Bromida
Iodin Iodida

1 comment: